16.10.13

49 θέματα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης
2. Διάθεση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Ν.3801/2009)
3. Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2013
4. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
5. Έκτακτη επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας
6. Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003)»
7. Έγκριση διενέργειας προμηθειών
8. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης για το Δήμο Ορεστιάδας» π/υ 381.000,00 ευρώ, στα πλαίσια της με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 105110/Π141/29-05-2013 και με κωδ. 4.10 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
9. Ορισμός επιτροπής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση τουριστικής προβολής του Δήμου στο Travel Book της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ και ψήφιση σχετικής πίστωσης
11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2013 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
12. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 36/2013 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
13. Έγκριση επιχορήγησης σχολικών τροχονόμων
14. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του έργου «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά Ορεστιάδας)» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»
15. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του έργου «Επέκταση πεζοδρόμων επί της Βασ. Κων/νου από Ευριπίδου μέχρι Ορέστου στην Ορεστιάδα» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»
16. Αναγκαιότητα και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης κ.λ.π.»
17. Αναγκαιότητα και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και της εργασίας με τίτλο «Επισκευή χλοοκοπτικού τρακτέρ Husqvarna»
18. Αναγκαιότητα και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων του Δήμου Ορεστιάδας (2013)»
19. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2014
20. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014
21. Εξέταση αιτήματος της Κ/Ξ «Παπαδόπουλος Α. – Σαρδάνης Ζήσης» αναδόχου του έργου «Δρόμος σύνδεσης πόλης Ν. Ορεστιάδας με οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο» για παράταση προθεσμίας προσκόμισης εγγυητικών επιστολών
22. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 9/2013 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση σχολικών υποδομών Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου, Τριγώνου» συνολικού προϋπολογισμού 131.761,63€ με Φ.Π.Α.
23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.- έγκριση χρήσης επί έλλατον του έργου «Κατασκευή 6ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας»
24. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή 7ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας»
25. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Προσθήκη Ορόφου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας»
26. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επέκταση πεζοδρόμων επί της Βασ. Κων/νου από Ευριπίδου μέχρι Ορέστου στην Ορεστιάδα»
27. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση υψώματα (όπισθεν Ε.Β.Ζ.) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας».
28. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση Πύργου – Λαγού»
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Προσθήκη Ορόφου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας»
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Καστανεών»
31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. Ν. Βύσσας και Καβύλης»
32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητήρια Κεράμου»
33. Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας»
34. Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικής Οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Κυπρίνου»
35. Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση Επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας»
36. Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας»
37. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου « Διαμόρφωση κοιμητηρίων Πετρωτών και Πενταλόφου»
38. Γνωμοδότηση επί της Πολεοδομικής Μελέτης για το Βιοτεχνικό Πάρκο «Δ.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ.» στο Ορμένιο του Νομού Έβρου
39. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας
40. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ.
41. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ.
42. Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η.
43. Έγκριση αντικατάστασης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου λόγω προσθήκης δραστηριότητας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
44. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Αμπελακίων με δημοπρασία
45. Αντικατάσταση μελών από Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
46. Διαγραφές – Διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους για το Δ.Σ.
47. Έγκριση άδειας προσπέλασης
48. Αναγκαιότητα και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου γαλακτοκομικών ειδών, ελαίων και ειδών κρεοπωλείου»
49. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Piazza del Popolo δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.