8.12.13

70 θέματα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

70 θέματα θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013, στις 18:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:
1.      Διάφορες Ενημερώσεις  -  Αιτήσεις
2.      Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013             
3.      Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων
4.      Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους, λόγω λανθασμένων εγγραφών παραβάσεων ΚΟΚ
5.      Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα
6.      Έγκριση χορήγησης ή μη μιας (1) νέας θέσης για άδεια κατάληψη χώρου σε παραγωγό
7.      Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής διακιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ κοινωνικών Βοηθειών
8.      Επιβολή προστίμου σε πρατήρια Άρτου
9.      Επιστροφή ποσού συμμετοχής στην κατασκήνωση
10.  Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων
11.  Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Δ' δόση 2013 (Χ.Ε 2013) των σχολείων της ΑΒάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης και κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 Δήμου Αλεξανδρούπολης
12.  Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης των σχολείων της ΑΒάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης
13.  Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του οικήματος «Συσσίτιου» του Δημοτικού Σχολείου Κίρκης για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης
14.  Παροχή Υπηρεσιών μετακίνησης δημοτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά την ημέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς
15.  Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Α.Π.Ο.Κ.Δ.Α) με εγγύηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης
16.  Έγκριση αμοιβής σε νομικό, για την έκδοση γνωμοδότησης σχετικά με την πρόσληψη στο Δήμο, τεσσάρων εργαζομένων της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου «ΔΕΠΕΑ»
17.  Αυτοδίκαιοι επαναφορά ακινήτου στην κυριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης
18.  Λήψη απόφασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την παραχώρηση από την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ ΑΕ) του αύλειου χώρου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης (ΟΤ448) για την προσθήκη κατ’ έκταση του 5ου ΔΣ
19.  Δωρεάν Παραχώρηση κατά χρήση χώρου στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) – ΝΠΔΔ
20.  Παράταση της διάρκειας του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking (BECENET) και των σχετικών συμβάσεων
21.  Ορισμός επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου μας που δεν έχουν καμιά αξία.
22.  Έγκριση παροχής οικονομικής βοήθειας σε πλημμυροπαθείς για α) τις άμεσες βιοτικές ανάγκες και β) για οικοσυσκευή
23.  Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 215/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Ανάληψη υποχρέωσης οφειλών της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης ΚΕΠΑΔΑ προς τους εργαζόμενους»
24.  Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης στο ΤΕΕ Θράκης για την στατικότητα του Λυκείου Φερών
25.  Έγκριση παράτασης σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα γηπέδου τένις
26.  Έγκριση και Οριστική Παραλαβή «Μελέτη επικειμένων της περιοχής Μαϊστριανών και Φυτωρίου
27.  Παράταση Σύμβασης της Μελέτης «Πράξη αναλογισμού στο ανατολικό τμήμα του περιφερειακού δρόμου στο σημείο της γέφυρας Μαϊστρου της Αλεξανδρούπολης»
28.  Παράταση χρόνου παράδοσης σύμβασης με Καιρίδη Χριστόφορο ΑΕ για προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρού
29.  Εξέταση ένστασης για επιβολή ποινικών ρητρών στον Χατζημόσχου Αθανάσιο  ανάδοχο του έργου «Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης»
30.  Προσωρινή κι Οριστική παραλαβή του έργου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Απαλού»
31.  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης»
32.  Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Αναβάθμιση κι Επέκταση  Δημοτικού Ωδείου»
33.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου» Μητρουλάκης Δημήτριος
34.  Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων  δικτύου ηλεκτροφωτισμού» Μητρουλάκης Δημήτριος
35.  Έγκριση  2ου  ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Καπνομάγαζου»
36.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Σποραδικές Αποκαταστάσεις Καταστρωμάτων Οδών ΔΕ Αλεξανδρούπολης»
37.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Κτιρίου (Πρώην Νοσοσκομείο) Προκειμένου Να Χρησιμοποιηθεί από Σχολεία»
38.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Κέντρου Νεότητας»
39.  Παράταση  του συμβατικού χρόνου για το έργο «Αποχέτευση Ομβρίων Έναντι Αεροδρομίου»
40.  Έγκριση  2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποχέτευση Ομβρίων Έναντι Αεροδρομίου»
41.  Έγκριση χορήγησης παράτασης  της τμηματικής προθεσμίας της ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών» - Υποέργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών»
42.  Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας»
43.  Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015»
44.  Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων»
45.  Υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΡΑ για το έργο «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ανατολικού τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
46.  Οριστική παραλαβή του έργου « Περίφραξη ΧΑΔΑ» Δήμου Αλεξανδρούπολης
47.  Σύσταση τριμελούς επιτροπής Αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Μηχανημάτων Έργων και μη Αναλώσιμου Υλικού και Εξοπλισμού
48.  Παράταση παραχώρησης προς χρήση του επιβατικού Ι.Χ με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 5676 στο Δήμο Σαμοθράκης
49.  Τροποποίηση της παραγράφου 8 του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης
50.  Τροποποίηση του  Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης
51.  Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την ανάδειξη επανάχρηση των αποθηκών του λιμένα Αλεξανδρουπόλεως
52.  Μεταβίβαση κυριότητας στο Δήμο  του αριθμ.486 οικοπέδου, έκτασης 1.808 τ.μ του Ο.Τ 44 μετά των κτισμάτων του, που βρίσκεται στις Φέρες και στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 11
53.  Εξέταση αίτησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕΡΕΣ ΑΕ» για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κατασκευή μονάδας ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ
54.  Έγκριση υποβολής αιτήματος για ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στις Φέρες
55.  Εξέταση αίτησης του Τσάνα Σπύρο του Φαϊκ για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου σε δάσος του αγρ/ματος Φερών
56.  Διαγραφή οφειλής από το Χρηματικό Κατάλογο με αριθμ. 849 του ΠΑΜΠΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ λόγω βεβαίωσης εκ παραδρομής με λανθασμένο ΑΦΜ και Επώνυμο και επαναβεβαίωση της οφειλής του με νέο Χρηματικό Κατάλογο
57.  Διαγραφή των οφειλών του κ. Μητριζίκου Σταύρου του Θεοδώρου με ΑΦΜ 021936061 λόγω εκ παραδρομής βεβαίωσης στο όνομα του και επαναβεβαίωσης των οφειλών με νέο Χ.Κ, με ισόποση κατανομής του ποσού στους νόμιμους κληρονόμους
58.  Διαγραφή των οφειλών της Μητριζίκου Γιαννούλας του Σταύρου λόγω θανάτου  και επαναβεβαίωσης σε νέο Χ.Κ, με ισόποση κατανομής στους νόμιμους κληρονόμους
59.  Διαγραφή της οφειλής του Καναβίδη Ιωάννη από το Χ.Κ 953/06-08-2013 που ανέρχεται στο ποσό των 12,48 Ε και αφορά Βοσκές και Ποτίστρες έτους 2012 λόγω εξόφλησης με το αριθ. Διπλ. Α7398/05-06-2013 και το αριθμ. Βεβαιωτικό σημείωμα 8751/06-05-2013 πριν γίνει η βεβαίωση  του Χρηματικού Καταλόγου
60.  Αποδοχή Δωρεάς του αγάλματος της «Νίκης της Σαμοθράκης» του Γλύπτη Δημοσθένη Σωτηρούδη
61.  Ορισμός μέλους στην επιτροπή κρίσης αισθητικής αρτιότητας για την γνωμοδότηση της αισθητικής αρτιότητας του αγάλματος της νίκης της Σαμοθράκης
62.  Λήψη   απόφασης προσωρινών Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων   για  την  31-12-2013
63.  Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015
64.  Προσθήκη μελών στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης
65.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία «ΕΒΡΟΣ ΑΕ»
66.  Έγκριση της 155/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος «Σίτιση κατ’ οίκον»
67.  Έγκριση της 59/2013  απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α» η οποία αφορά την «Τροποποίηση σχεδίου Προϋπολογισμού οι. Έτους 2014, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 413/27-09-2013 έγγραφο του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α » και Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2014»
68.  Έγκριση της 95/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α» η οποία αφορά την «7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013»
69.  Έγκριση οδοιπορικών, Φαλέκα Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη και στην Χρυσούπολη, για Ενεργειακά Θέματα
70.  Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Piazza del Popolo δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.